IDEAS na linyang pang-impormasyon ng may-kapansanan (IDEAS Disability info line)

Ikaw o sinuman sa iyong inaalagaan ay mangangailangan ng tulong para makita, mapakinggan,

matuto ng pagsasalita sa sarili o makapunta sa pali-paligid. Mayroon kaming libreng impormasyon

para makatulong. LIBRE ang pagtawag sa amin sa 1800 029 904. Makikinig kami ng mabuti.

Sa Australya, ang pagtatanong ay pinahahalagahan. Ang isang pinakamahusay na dapat itanong ay

ganito : “Anong impormasyon ang maibibigay mo sa akin na makakatulong sa aking anak , aking

kamag-anak at pamilya?”

 

Kami ay makakatulong sa iyong humanap ng tulong na malapit sa iyong tirahan. Kagaya ng:

 

 Madaling pagbibiyahe

 Suportadong pagka-empleyo

 Ispesyan na edukasyon

 Tulong sa iyong tahanan

 Kasangkapang pangmay-kapansanan

 Mga kasanayan sa pamumuhay

 Mga mapagpipilian sa pagbabakasyon /pag-aaliw

 Tulong sa iyong mga karapatan

 At marami pang iba.

 

Kapag tumawag ka sa amin, dapat naming itagong kumpidensyal ang sinabi mo sa amin. Libre

naming masusuportahan ang iyong pamilya at wala kaming hihinging anumang kapalit.

Walang dapat ikahiya sa kapansanan. Para sa pinakamagaling na kapakanan ng taong nabubuhay

ng may-kapansanan na sila ay magiliw na tinatanggap. Ang kapansanan ay isang normal na

bahagi ng ating panahon dito sa lupa. Mahalagang hindi itinatago ang isang taong may

kapansanan o umasang maglalaho ang kapansanan. Napakaraming mabubuong mga suporta at

mga kasanayan. Ang isang taong may kapansanan ay mabubuhay ng maganda nang ayon sa sarili

nilang kagustuhan.

Sa Australya, maraming mga serbisyo para sumuporta sa mga pamilya, mga bata, mga may

kapansanang kabataang-edad at matatanda at kanilang mga pamilya. Ang kahirapan nga lang ay

hindi mo malaman kung saan mag-uumpisa, sinong tatanungin, pati na kung anong dapat

itanong. Okey lang para ipaliwanag mo ang iyong sarili sa madaling pag-araw-araw na mga salita.

Gumamit ng mga simpleng salita para ipaliwanag kung ano ang pangyayari. Sa ganyang paraan,

maiintindihan ng lahat.

 

Sa Australya, labag sa batas ang di-makatwirang pagtrato sa tao nang dahil sa kapansanan,

etnikong kinagisnan, kasarian at o relihiyon.

Kung hindi ka makapag-Ingles, makokontak mo pa rin kami. Para magawa ito, kailangan mong

tawagan ang Serbisyo ng Tagasalinwika (TIS) sa 131450, sabihin kung tagasaan ka at kung anong

wika ang iyong sinasalita. Kung mas madali mong masasabi iyan sa Ingles, ngunit kung hindi mo

kaya, bahala ang interpreter. Ang taga-interprete at ikaw ang magkasama, na tatawag sa amin sa

IDEAS na numero 02 69473377 sa pagitan ng 9:00 n.u.at 5:00 n.g.. Ang taga-interprete at IDEAS

ay magkasamang makikipag-usap sa iyo sa telepono. Katulad ng iba pang mga propesyonal, ang

mga taga-interprete ay itatagong kumpidensyal ang lahat nang napag-usapan. Ang mga taga-

interprete ay hindi pinapayagang magsabi ng anuman kahit kanino nang tungkol sa iyo at iyong

pamilya, maliban kung sinabi mong okey lang o nasa panganib ang isang bata.

Napakaraming iba’t-ibang mga serbisyong pangsuporta ang maaaring makuha para sa iyo, kaya

mahalagang itanong mo nang itanong:

 

Anong iba pang impormasyon ang maibibigay mo sa akin na makakatulong sa aking anak,

aking magulang at pamilya?

 

1800 029 904

131 450

 

LIBRENG SMS 0458 296 602

 
24-oras na ‘relay’ matatawagang numero (relay call numbers)
 TTY/voice calls (pangboses na tawag)
133 677
 Speak & Listen (magsalita & makinig)
1300 555 727
 SMS relay
0423 677 767