About IDEAS

IDEAS na linyang pang-impormasyon ng may-kapansanan (IDEAS Disability info line)
Ikaw o sinuman sa iyong inaalagaan ay mangangailangan ng tulong para makita, mapakinggan,
matuto ng pagsasalita sa sarili o makapunta sa pali-paligid. Mayroon kaming libreng impormasyon
para makatulong. LIBRE ang pagtawag sa amin sa 1800 029 904. Makikinig kami ng mabuti.
Sa Australya, ang pagtatanong ay pinahahalagahan. Ang isang pinakamahusay na dapat itanong ay
ganito : “Anong impormasyon ang maibibigay mo sa akin na makakatulong sa aking anak , aking
kamag-anak at pamilya?”
Kami ay makakatulong sa iyong humanap ng tulong na malapit sa iyong tirahan. Kagaya ng:
Madaling pagbibiyahe
Suportadong pagka-empleyo
Ispesyan na edukasyon
Tulong sa iyong tahanan
Kasangkapang pangmay-kapansanan
Mga kasanayan sa pamumuhay
Mga mapagpipilian sa pagbabakasyon /pag-aaliw
Tulong sa iyong mga karapatan
At marami pang iba.
Kapag tumawag ka sa amin, dapat naming itagong kumpidensyal ang sinabi mo sa amin. Libre
naming masusuportahan ang iyong pamilya at wala kaming hihinging anumang kapalit.
Walang dapat ikahiya sa kapansanan. Para sa pinakamagaling na kapakanan ng taong nabubuhay
ng may-kapansanan na sila ay magiliw na tinatanggap. Ang kapansanan ay isang normal na
bahagi ng ating panahon dito sa lupa. Mahalagang hindi itinatago ang isang taong may
kapansanan o umasang maglalaho ang kapansanan. Napakaraming mabubuong mga suporta at
mga kasanayan. Ang isang taong may kapansanan ay mabubuhay ng maganda nang ayon sa sarili
nilang kagustuhan.
Sa Australya, maraming mga serbisyo para sumuporta sa mga pamilya, mga bata, mga may
kapansanang kabataang-edad at matatanda at kanilang mga pamilya. Ang kahirapan nga lang ay
hindi mo malaman kung saan mag-uumpisa, sinong tatanungin, pati na kung anong dapat
itanong. Okey lang para ipaliwanag mo ang iyong sarili sa madaling pag-araw-araw na mga salita.
Gumamit ng mga simpleng salita para ipaliwanag kung ano ang pangyayari. Sa ganyang paraan,
maiintindihan ng lahat.
Sa Australya, labag sa batas ang di-makatwirang pagtrato sa tao nang dahil sa kapansanan,
etnikong kinagisnan, kasarian at o relihiyon.
Kung hindi ka makapag-Ingles, makokontak mo pa rin kami. Para magawa ito, kailangan mong
tawagan ang Serbisyo ng Tagasalinwika (TIS) sa 131450, sabihin kung tagasaan ka at kung anong
wika ang iyong sinasalita. Kung mas madali mong masasabi iyan sa Ingles, ngunit kung hindi mo
kaya, bahala ang interpreter. Ang taga-interprete at ikaw ang magkasama, na tatawag sa amin sa
IDEAS na numero 02 69473377 sa pagitan ng 9:00 n.u.at 5:00 n.g.. Ang taga-interprete at IDEAS
ay magkasamang makikipag-usap sa iyo sa telepono. Katulad ng iba pang mga propesyonal, ang
mga taga-interprete ay itatagong kumpidensyal ang lahat nang napag-usapan. Ang mga taga-
interprete ay hindi pinapayagang magsabi ng anuman kahit kanino nang tungkol sa iyo at iyong
pamilya, maliban kung sinabi mong okey lang o nasa panganib ang isang bata.
Napakaraming iba’t-ibang mga serbisyong pangsuporta ang maaaring makuha para sa iyo, kaya
mahalagang itanong mo nang itanong:
Anong iba pang impormasyon ang maibibigay mo sa akin na makakatulong sa aking anak,
aking magulang at pamilya?
1800 029 904
131 450
LIBRENG SMS 0458 296 602
Para magamit itong website na gamit ang iyong sariling wika sa mga kailangang bagay, i-type ang
pangalan ng iyong wika sa ‘search box’ doon sa ‘home page’ at pindutin ang ‘enter’. Lalabas ang
lahat ng mga kailangang mong bagay sa Tagalog. Kung may iba kang hinahanap, gamitin ang
pulang buton (button) sa gitna at diyan mag-umpisa, ngunit lagi kaming matutuwang makipag-
usap sa iyo sa pagitan ng alas 9:00 at alas 5:00 mula Lunes hanggang Biyernes, sa SMS o ‘e-mail’
para magawa at maibigay sa iyo ang pinakamahusay na impormmasyon.
Magagamit mo ang National Relay Service na isang solusyon sa telepono para sa taong hindi
makarinig o may kahirapan sa pagsasalita. www.relayservice.gov.au
24-oras na ‘relay’ matatawagang numero (relay call numbers)
TTY/voice calls (pangboses na tawag)
133 677
Speak & Listen (magsalita & makinig)
1300 555 727
SMS relay
0423 677 767


Print Page

Search here

SearchMy Bookmarks/Saved Searches

Can't find what you're looking for?

Services & Supports